Hoppa till sidans innehåll

Årsmöte


Årsmöte 2019

Röstlängd 2019-2020

Valberedningens förslag till ny styrelse

Årsredovisning med revisionsberättelse 

Följande gäller för årsmötet:


Anmälan till mötet skall ske senast den 20 oktober till This is a mailto link

Förbundsmöte består av ombud utsedda direkt av föreningar enligt nedan.
Ombud ska vara medlem i representerad förening (föreningsombud). Ombud får inte företräda mer än en förening och inte heller vara ledamot av förbundsstyrelsen. Föreningar får sända ett ombud för varje röst. Uteblir något ombud, förlorar förening hens röst.

Ombud ska medföra fullmakt från den förening som hen företräder. 

För att verka för ökad jämliket och demokrati kommer även distansdeltagande att vara möjligt för de ombud eller intresserade som vill närvara men inte har möjlighet delta fysiskt på plats.

Vid förbundsmöte har ombud utsedda av föreningar rösträtt. Föreningar, som den 30 juni har fullgjort sina stadgeenliga skyldigheter har en (1) röst.

Föreningar, som den 30 juni har fullgjort sina stadgeenliga skyldigheter och som har fler än 150 medlemmar har två (2) röster. Av dessa föreningar har de tre föreningar som har flest röster har ytterligare en (1)
röst.

Det åligger förbundsstyrelsen att upprätta röstlängd för förbundsmöte att gälla för
tiden den 1 september - 31 augusti. Uppgift om förenings antal medlemmar hämtas från IdrottOnline.

Röstlängden tas fram av förbundsstyrelsen och består av de föreningar som fullgjort sina stadgepliktiga skyldigheter per den 30 juni 2019. Häri ligger inbetalning eller uppgörelse om inbetalning av förbundsavgiften för föregående år - dvs 2018-2019

SDF och föreningar har per den 1 september på sig att lämna in motioner för behandling av årsmötet.

Följande platser finns för tillsättning: 

Ordförande, två (2) st ordinarie ledamöter, samt en (1) suppleant, för en tid av 2 år. Båda könen skall vara representerade i styrelsen

Följande i styrelsen står för val: 

Ordförande
Ville Munne 

Ledamöter
Anders Bundy, Malmö 
Peter Bryttne, Stockholm

Suppleant
Skall väljas då Peter Bryttne tog Ville Munnes plats då han blev ordförande
efter Åsa Wallins avgång

 
Följande är tidigare valda och har ett år kvar: 

Ledamöter
Ida Åkebrand, Sundsvall - ett år kvar
Simon Vikström, Uppsala  - ett år kvar

Suppleant
-

Förslag skall lämnas för revisorer (en ordinarie och en suppleant) som skall granska förbundets räkenskaper.

Förslag skall lämnas på valberedning, tre ledamöter, varav en skall utses till ordförande. Båda könen skall vara representerade

Valberedning
Förslag på personer till styrelsen, revisorer och valberedning skall lämnas till valberedningens ordförande Sandra Högberg,  senast den 15 augusti. Valberedningen lämnar uppgift om sitt förslag till föreningarna senast den 1 september. Valberedningen skall senast den 1 maj tillfråga dem, vilkas mandattid utgår vid förbundsmötets slut, om de vill kandidera för nästa mandattid. Senast den 15 maj skall valberedningen meddela de till Förbundet anslutna föreningarna uppgift på den som står i tur att avgå och namnen på dem som har avböjt återval.

Valberedningen består av Sandra Högberg, Göteborg, Ordförande; Helen Borg, Västerås; samt Jan Kaiding, Skellefteå.

Vid årsmötet ska följande ärende behandlas:

 1. Upprop och fullmaktsgranskning, samt fastställande av röstlängd för mötet, på grundval av den av förbundsstyrelsen upprättade röstlängden.
 2. Fråga om mötets behöriga utlysande.
 3. Val av ordförande för mötet.
 4. Val av sekreterare för mötet.
 5. Val av två personer att jämte ordförande justera mötets protokoll samt två rösträknare.
 6. Verksamhets- och förvaltningsberättelserna för det gångna verksamhets- och räkenskapsåret.
 7. Revisorernas berättelse.
 8. Fråga om ansvarsfrihet för förbundsstyrelsen.
 9. Behandling av förbundsstyrelsens propositioner.
 10. Behandling av motioner som senast den 1 september har inkommit till förbundsstyrelsen från distriktsorgan och till förbundet anslutna föreningar.
 11. Genomgång av verksamhetsplanen för innevarande verksamhetsår.
 12. Genomgång av inkomst- och utgiftstaten för innevarande räkenskapsår.
 13. Fastställande av föreningarnas årsavgift till Förbundet.
 14. Antagande av Förbundets officiella Kungörelseorgan.
 15. Val på ett år av förbundsordförande tillika ordförande i förbundsstyrelsen.
 16. Val på två år av två övriga ledamöter samt en suppleant till förbundsstyrelsen.
 17. Val på ett år av en revisor och en revisorssuppleant.
 18. Fråga om val av ombud till riksidrottsmöte.
 19. Val av ordförande och två övriga ledamöter till valberedningen.
Uppdaterad: 31 MAJ 2018 23:34 Skribent: Åsa Wallin

      Instagram 

Svenska tävlingar

seriespel


Framåt för fler i rörelse

 

Joma transparent

Dunlop transparent

logo3498750_lg

   

 

 

         Idrottslyftet       

 

Postadress:
Svenska Squashförbundet
Box 11016
100 61 Stockholm

Besöksadress:
Skansbrogatan 7
100 61 Stockholm

Kontakt:
Tel: [saknas] Information
E-post: This is a mailto link

Se all info

.

 

 

 

 

.