Hoppa till sidans innehåll

Idrottslyftet


Syfte och mål

Syftet med Idrottslyftet 2016–2019 är att utveckla verksamheten så att barn och unga i åldern 7–25 år väljer att idrotta i förening och stimuleras till ett livslångt idrottande i föreningsidrotten.

Målet är att samtliga SF, utifrån sina unika behov, vid programperiodens slut har utvecklat sin verksamhet för barn och unga mellan 7 och 25 år. Utvecklingsinsatserna ska vara i linje med RF:s anvisningar för barn- och ungdomsidrott och leda till att svensk idrott utvecklas, samverkar med andra aktörer och ger goda möjligheter att idrotta i en förening.

Utgångspunkter

1. Att Idrottslyftet får en starkare koppling till det pågående strategiarbetet.

Idrottslyftet ska inte vara en egen verksamhet utan ett medel att utveckla föreningsidrotten i linje med den av svensk idrott beslutade strategiska inriktningen, vilket betyder att de övergripande mål vi ska sträva mot är följande:
 • Svensk idrott ska vidareutveckla verksamheten så att
  barn, unga, vuxna och äldre väljer att idrotta i förening under hela livet
 • Svensk idrott ska nå fler idrottsliga framgångar
  internationellt
 • Alla lever och leder enligt svensk idrotts värdegrund.
 • Svensk idrott ska vidareutvecklas, samverka med andra
  aktörer och ge goda möjligheter att idrotta i förening.
 • Idrottsrörelsen är en ännu starkare samhällsaktör.
För Idrottslyftet innebär det att fokus ligger på att stimulera till ett livslångt idrottande, där det är verksamheten i föreningen som ytterst ska utvecklas. Varje utvecklingsinsats ska tydligt bidra till att idrottsrörelsen lever och leder efter sin värdegrund, i linje med anvisningarna för barn- och ungdomsidrott.
 
Det vi gemensamt strävar mot kan således illustreras på följande sätt:
 
Livslångt idrottande - triangel blir rektangel
"Så många som möjligt, så länge som möjligt i en så bra verksamhet som möjligt"
 Från triangel till rektangel

2. Att Idrottslyftet får en tydligare koppling på föreningsidrottens egenvärde snarare än på vissa grupper eller frågor.

Idrottslyftet ska bidra till att utforma en verksamhet som inte bara är öppen för alla utan också av alla upplevs som attraktiv och välkomnande. Lyckas idrottsrörelsen med detta kommer den också att rekrytera, och behålla, barn och ungdomar som den idag inte når och därmed också bättre uppfylla den viktiga samhällsfunktion som idrotten har. 

Det innebär att idrottsrörelsen bör fokusera på sådant som är möjligt att påverka och utveckla. Sådana aspekter ryms i de blå rutorna i bilden nedan. De gröna rutorna är exempel på positiva och troliga effekter om vi arbetar med de blå rutorna på rätt sätt. 

Verksamhetsutveckling


3. Att RF och SF ges en tydligare ledande roll i arbetet.

RF ska i större utsträckning följa SF:s arbete med utvecklingen av idrottsverksamhet för barn och unga. Konkret innebär det att RF/SISU stöttar SF med att ta fram utvecklingsplaner, godkänner dessa och även följer upp dessa tillsammans med SF. Det innebär också att SF gentemot sina föreningar, har uppdraget att maximera nyttan med medlen och därmed tydligare följa upp vad som görs och vilka resultat som genereras. Det viktiga är att effekter blir märkbara på föreningsnivån.

4. Att idrottsrörelsens stödorganisationer ses som en enhet och erhåller resurser för att kunna stötta SF:s och föreningarnas arbete utifrån identifierade behov.

Detta innebär att RF med sina distrikt och SISU Idrottsutbildarna med sina distrikt tillsammans optimerar sina medel och krafter i rollen som stödorganisationer. Förväntad effekt är ett än bättre stöd till SF och föreningarna i deras utvecklingsarbete.

5. Att kraven på SF är olika beroende på omfattningen av deras föreningsverksamhet och i vilken utsträckning SF har en organisation som kan arbeta med frågorna.

De SF som har störst verksamhet får större krav på sig avseende sina utvecklingsplaner och sitt deltagande i kompetensutvecklingsinsatser. Erfarenheten har visat att Idrottslyftet i många fall är en isolerad verksamhet i SF och därmed bör kravställas för att säkerställa ett större internt engagemang. Det leder till att betydligt fler blir involverade i utvecklingsinsatser kopplade till Idrottslyftet.

Var kan man söka ekonomiskt stöd?

Specialidrottsförbund - dvs Svenska Squashförbundet

Beviljar medel till idrottsföreningar för insatser som överensstämmer med syftet "Att utveckla verksamheten så att barn och unga i åldern 7 - 25 år väljer att idrotta i förening och stimuleras till ett livslångt idrottande i föreningsidrotten". Varje SF har under 2016 gjort en kartläggning och analys av sin barn- och ungdomsverksamhet för att bättre kunna avgöra hur de ska nyttja sina Idrottslyftsmedel för att de ska ge största effekt. Arbetet har mynnat ut i en utvecklingsplan för perioden 2017 - 2019 och det är innehållet i den som är vägledande för vilka sökmöjligheter SF:ets föreningar erbjuds. Det innebär att erbjudandet ser olika ut från idrott till idrott.

Distrikt (RF:s distriktsidrottsförbund och SISU Idrottsutbildarnas distrikt)

Distrikten fördelar medel till föreningar utifrån de behov som SF (dvs Squashförbundet) har identifierat samt till idrottsövergripande insatser, som utgår från lokala behov och vars innehåll därför kan variera från distrikt till distrikt. Distrikten arbetar inte längre med ett traditionellt ansökningsförfarande. För att som föreningsrepresentant få mer information om vilka möjligheter som finns för er förening att få stöd vänder ni er till distriktets kontaktperson för Idrottslyftet eller till den idrottskonsulent ni brukar ha kontakt med i andra frågor rörande föreningens utvecklingsverksamhet.

RF:s distriktsidrottsförbund fördelar även medel för att öka tillgängligheten till anläggningar och idrottsmiljöer.

Riksidrottsförbundet

Hit vänder ni er för att få svar på övergripande frågor om Idrottslyftet. Förutom stöd till nya aktivitetsytor (större projekt) fördelar RF inte några Idrottslyftsmedel direkt till landets idrottsföreningar.

Svenska Squashförbundet

Squashförbundet har gjort en utvecklingsplan för idrottslyftet och konstaterar bla att det är stort behov av kunniga ledare i verksamheten.

Under 2016 genomfördes ett antal tränarutbildningar och möten med föreningarna. Det har genomförts träffar under våren 2016 i bla Lidköping, Halmstad, Kristianstad. Under våren, i samband med Swedish Open i Linköping, var det en stor föreningsträff där de flesta föreningarna som bedriver ungdomsverksamhet deltog. Utifrån dessa möten har utvecklingsplanen sammanställts och kommer att presenteras i samband med ett ny föreningsträff i Linköping 2017.

Det finns medel att använda för olika barn- och ungdomsprojekt under 2019 - 

Som framgår ovan så är det fokus på att barn och unga i åldern 7–25 år väljer att idrotta i förening och stimuleras till ett livslångt idrottande i föreningsidrotten

Squash är en idrott som passar väl in för ett sådant mål. Vi har redan idag verksamheter för barn, ungdomar, studenter, vuxna och veteraner på såväl motions som elitnivå. Vi skall försöka hitta former för att få fler att upptäcka det. Då det gäller idrottslyftet så är målgruppen de som är mellan 7 - 25 år - dvs även unga studenter vid universitet och högskolor etc omfattas.  

Läs mer om olika områden som man kan beviljas stöd för HÄR

 Squashförbundets Utvecklingsplan för Barn & Ungdom (7 - 25 år)

Uppdaterad: 14 AUG 2019 20:01

      Instagram 

Svenska tävlingar

seriespel


Framåt för fler i rörelse

 

Joma transparent

Dunlop transparent

logo3498750_lg

   

 

 

         Idrottslyftet       

 

Postadress:
Svenska Squashförbundet
Box 11016
100 61 Stockholm

Besöksadress:
Skansbrogatan 7
100 61 Stockholm

Kontakt:
Tel: [saknas] Information
E-post: This is a mailto link

Se all info

.

 

 

 

 

.