Hoppa till sidans innehåll

Seriereglerna 2002-2003


(Med reservation för TK:s beslut)

§ 1 Allmänt
Det nationella seriesystemet administreras av Svenska Squashförbundets, härefter S SqF, som delegerat till dess Tävlingskommitté, härefter TK. Seriesystemet är uppdelat i en ELITSERIE och en REGIONALSERIE.

§ 2 Anmälan
Anmälan till Nationella Seriesystemet skall göras på avsedd blankett som skall vara TK tillhanda senast det datum som anges i inbjudan.

§ 3 Lag
Förening får delta med valfritt antal lag i systemet. Dock får föreningen endast ha ett lag i ELITSERIEN.

§ 4 Uppläggning
Nationella Seriesystemet 2002-2003 omfattar en ELITSERIE – med lag bestående av två damer och tre herrar. Kriterier för anmälan fastställs årligen av TK.

Den REGIONALA SERIEN är uppdelad per kön och består av lag med tre spelare. Serien är uppdelad i div 1, div 2 div 3 etc. Varje division skall normalt bestå av 8 lag – dock kan avvikelser förekomma. Den regional serien skall efterhand administreras regionalt – i första hand av fyra SPECIAL DISTRIKTSFÖRBUND (SDF), SYDSVENSKA SDF, VÄSTSVENSKA SDF, ÖSTSVENSKA SDF samt en kombination av NEDRE- & ÖVRE NORRLANDS SDF.

§ 5 Priser
Det lag som vinner ELITSERIEN blir Svenska Seriemästare. Vinnarna av Elitserie erhåller Bolidens vandringspris samt Svensk Fritidsplanerings vandringspris för ett år, S SqF’s seriemedalj i guld till föreningen samt RF:s mästerskapstecken (6 st) och S SqF’s seriemedalj i guld (6 st) till spelarna.

Vinnarna i samtliga REGIONALA serier erhåller S SqF’s seriemedalj i guld till förening och spelarna (herr-4, dam-4 st).

Tvåan i samtliga REGIONALA divisioner erhåller S SqF’s seriemedalj i silver till förening och spelarna (herr-4, dam-4 st).

Treorna i samtliga REGIONALA divisioner erhåller S SqF’s seriemedalj i brons till förening och spelarna (herr-4, dam-4 st).

§ 6 Spelform
Seriespelet genomförs i seriesammandragningsform, dvs flera lag samlas på en spelplats och spelar flera omgångar, samt vardagsmatcher där det är praktiskt möjligt. I serier med åtta lag genomförs dubbelmöten. Spelformen avgörs årligen av TK.

§ 7 Lagspelare - Representationsregler
ELITSERIEN
Ett lag består av fem spelare – två damer och tre herrar.

Samtliga spelare som skall spela i elitserien måste vara nominerade av sin förening senast den 1 september. Samtidigt skall aktuell licensavgift erlagts. TK kan lämna dispens undantagsvis.

REGIONALA SERIEN
I de fall en förening har fler än ett lag i seriesystemet kan en spelare spela i flera av föreningens lag under en och samma serieomgång om speltiderna tillåter. Spelare i elitserien kan spela i den regionala serien utan speciella restriktioner.

GEMENSAMMA REGLER
Samtliga spelare skall följa TK:s representations- och licensbestämmelser. Begreppet utländsk spelare avser spelare med medborgarskap utanför EU/EES området.

Utländsk spelare skall vara stadigvarande bosatt i Sverige med giltigt uppehålls- och/eller arbetstillstånd för att få deltaga.

Utländsk spelare som inte är stadigvarande bosatt i Sverige samt saknar giltigt uppehålls- och/eller arbetstillstånd får spela i alla divisioner under förutsättning att denne är registrerad för den svenska klubben före den 1 september. En klubb får registrera högst två spelare per klubb och kön. Klubben får endast använda en utländsk spelare åt gången i en lag match.

Klubb med lag i seriesystemet får lista damspelare som tillhör klubbar som ej har lag i serien.

Spelaren representerar sin moderklubb i individuella sammanhang och får inte representera något av lagen i en herrserie. Klubb får lista två damspelare för seriespel. Listningen skall göras senast den 1 september.

§ 8 Räknesätt, spelregler samt poäng
ELITSERIEN
Elitserien spelas med olika räknesätt för damer och herrar. Damerna spelar vanlig räkning till nio (poäng endast i egen serve), medan herrarna spelar rak räkning till nio (poäng i varje boll). Vid ställningen 8-8 i en herrmatch måste man vinna med två poäng (ex 12-10). Resultatet rapporteras 10-8 (12-10) i matchrapporten.

REGIONALA SERIEN
Alla serier spelas i bäst av fem games med normal räkning till 9.

GEMENSAMMA REGLER
De senaste av WSF godkända squashreglerna tillämpas. Alla serier skall spelas med Dunlop boll med två gula prickar. Varje individuell match skall ledas av domare.

Poäng delas ut enligt följande:

ELITSERIEN
Elitserien spelar om 5 poäng per match enligt följande:

matchresultat vinnande lag förlorande lag
5-0 5 poäng 0 poäng
4-1 4 poäng 1 poäng
3-2 3 poäng 2 poäng


REGIONALA HERRSERIER
I herrarnas regional serie spelas det om 3 poäng:

matchresultat vinnande lag förlorande lag
3-0 3 poäng 0 poäng
2-1 2 poäng 1 poäng

DAMER - DIVISION 1
I damernas division 1 det om 9 poäng p.g.a. av att alla möter alla i lagmatchen, totalt 9 individuella matcher i lagmatchen:

matchresultat vinnande lag förlorande lag
9-0 9 poäng 0 poäng
8-1 8 poäng 1 poäng
7-2 7 poäng 2 poäng
6-3 6 poäng 3 poäng
5-4 5 poäng 4 poäng


GEMENSAMMA REGLER
Uppnår vid seriens slut flera lag samma poängsumma räknas de aktuella lagens inbördes möten. Här räknas i första hand den individuella matchskillnaden, i andra hand gameskillnaden, i tredje hand poängskillnaden. samt i sista hand av resultatet av ettornas senaste match.

§ 9 WO
Walk over skall tilldömas motståndarlaget i en delmatch om en spelare saknas efter 10 minuter efter utsatt tid (lagmatchens starttid).

ELITSERIEN
I elitserien lämnas sådan wo på den sista positionen beroende av vilket kön den saknade spelaren har. M a o om en dam saknas lämnas wo:n på damplats nr 2, om en herre saknas lämnas wo:n på herrplats 3.

REGIONALA SERIEN
I den regionala serien lämnas sådan wo på den sista positionen i laget.

GEMENSAMMA REGLER
Tävlingsledaren kan godkänna försening om synnerliga skäl föreligger. Försenad matchstart kan dock endast medges om seriesammandragningen i övrigt låter sig genomföras. Försenad matchstart skall alltid rapporteras.

Endast en sådan wo får lämnas i en lagmatch – saknas mer än en spelare efter 10 minuter efter utsatt tid (lagmatchens starttid) betraktas hela lagmatchen som wo. Resultatmässigt ses matchen som en förlust med 0-5 i Elitserien, 0-3 i herrarnas regionala serie samt 0-9 i damernas regionala serie. Delmatchernas resultat sätts till 0-3 och varje game till 0-9.

Vid dubbel ”walk over” fastställs resultatet till 0-0 och ingendera laget får tillgodoräkna sig någon poäng.

Wo-avgiften är 300 kr per enskild wo-match och är progressiv. Vid första tillfället blir wo-avgiften antingen 300 kr/enskild match eller 1.200 kr/lagwo-herr eller 900 kr/lagwo-dam. Med tillfälle menas en serieomgång. Alla wo-matcherna vid det tillfället/serieomgången betalar samma wo-avgift.

Vid nästa tillfälle ökar avgiften, se nedan.

  1:a gången 2:a gången 3:e gången
per enskild match 300 kr 450 kr 600 kr
per elitserielag 1 200 kr 1 800 kr 2 400 kr
per regionallag 900 kr 1 350 kr 1 800 kr


Förening som ej erlagt påförd wo-avgift i laga ordning, äger ej rätt att delta i nästa säsongs seriespel.

§ 10 Upp- och nedflyttningar
Vinnande lag i en division har rätt att kvalspela om en plats i den närmast högre divisionen.

Elitserien har särskilda regler som fastställs årligen av TK.

Lag som hamnar på sista flyttas ned till närmast underliggande division medan lag på nästsista plats i serien skall kvalspela om plats i samma division. De exakta reglerna för kvalspel samt upp- respektive nedflyttningar meddelas av TK i respektive serie i samband med inbjudan kvalspelet.

Skulle vakans uppkomma i någon serie fylls den i första hand av de lag som är aktuella för kvalspel. TK beslutar i varje enskilt fall.

§ 11 Kvalspel
Kval spelas på neutral plan, som är belägen så att alla lag får ungefär lika lång resväg. Om resekostnaderna totalt sett kan avsevärt minskas, spelas kvalet på annan plats. I detta fall delar deltagande lag på resekostnaderna, vilket ska vara det billigaste alternativet.

Kostnader för banor och bollar delas lika mellan deltagande lag. Varje lag bestrider själva sina logikostnader.

Kval spelas på den tidpunkt som anges av TK. Information om kvalplats och tidpunkt skall vara deltagande lag tillhanda i god tid före kvaldagen.

Skulle det kallade laget tacka nej till kvalspel går förfrågan till det lag som har placerat sig på 2:a plats i den aktuella serien.

Vid kvalspel skall överdomare och domare utses av TK. Samtliga lag som skall spela den aktuella dagen, skall nominera sina lag 15 minuter före den aktuella dagens första matcher, oavsett om samtliga lag skall spela vid det klockslaget eller inte.

Uppnår vid kvalspelets slut flera lag med samma poängsumma räknas i första hand den individuella matchskillnaden i kvalet och i andra hand lagens inbördes möten. I dessa räknas i första hand den individuella matchskillnaden, i andra hand gameskillnaden, i tredje hand poängskillnaden och i sista hand resultatet av ettornas match i kvalspelet.

§ 12 Urdragning
Anmält lag, som drar sig ur Nationella Seriesystemet före den första serieomgången i den aktuella serien erlägger en urdragningsavgift till S SqF om 3.000 kr (Elitserien) resp 1.500 kr (Regionalaserien). Sådan urdragning skall anmälas till S SqF före matchstart annars räknas aktuell wo såsom urdragning och ordinarie wo-avgift skall gälla.

Anmält lag, som drar sig ur Nationella Seriesystemet efter den första serieomgången i den aktuella serien erlägger en urdragningsavgift till S SqF om 5.000 kr (Elitserien) resp 3.000 kr (Regionalaserien). Sådan urdragning skall anmälas till S SqF före matchstart annars räknas aktuell wo såsom urdragning och ordinarie wo-avgift skall gälla.

Anmälningsavgiften är förfallen vid anmälan. Övrig information, se anmälningsblanketten.

§ 13 Spelplanen - datum och tidpunkt
Den av TK fastställda spelplanen (datum, klockslag och plats) skall följas och gäller som kallelse.

Ändring av datum och spelplats kan endast göras av TK. Ansökan om en sådan ändring skall vara S SqF tillhanda senast 2 veckor före aktuell seriehelg och ska vara undertecknad av ordförande eller någon person som tecknar för föreningen.

Ändring av klockslag för sammandragningens omgångar kan ske före sammandragningens första match under förutsättning att alla lag är överens och att ändringen kan godkännas av Tävlingsledaren.

§ 14 Lagens ansvar
Arrangerande hemmaförening har ansvaret för att sammandragningen genomförs med hög kvalitet.

Arrangerande lag skall:

· Se till att information om sammandragningen är anslagen i spelhallen (i god tid innan före spelstart).

· Utse Tävlingsledare och Överdomare (kan vara samma person). Om händelser föranleder rapportering till TK ansvarar Tävlingsledaren att detta görs. T ex försenad ankomst, varningar, matchstraff etc.

· Utse domare och om möjligt markör till varje match.

· Ansvara för och bekosta behövligt material såsom bollar och domarprotokoll, vilket skall finnas tillgängligt i god tid före sammandragningens början.

· Ansvara för och bekosta tillräcklig bantid.

· Gästande lag har rätt att ha tillgång till en träningsbana i 30 min per tävlingsdag under förutsättning att kontakt tas med arrangörsklubben senast 7 dagar före matchstart.

· Se till att resultaten fortlöpande anslås i spelhallen under sammandragningen.

· Svara för att resultatrapportering.

· Använda av TK för seriesystemet utsänt informationsmaterial.

· Se till att det finns möjlighet till förtäring vid tävlingsarenan eller i dess närhet. Arrangörsklubben har rätt att ta betalt för förtäringen.

· I övrigt se till att aktuella bestämmelser följs.

TK kan besluta om sanktionsavgift om maximalt 1500:- ifall ovanstående inte följs

Gästande lag skall:

· Bestrida rese-, kost och logikostnader samt övriga kostnader, som berör det egna laget.

· Ställa minst en domare till tävlingsledarens förfogande för varje lagmatch.

§ 15 Laguppställning och matchordning
Laguppställningarna skall utväxlas mellan lagledarna för alla i sammandragningen deltagande lag 15 minuter före varje matchomgång. Kvalspelssammandragning likställs med ordinarie seriesammandragning.

Om laget spelar flera matcher samma dag, får inte laguppställningen ändras mellan matcherna för såvitt inte en ny spelare sätts in i laget. Kvarvarande spelare skall i sådant fall ha samma inbördes ordning.

Om en förening har flera lag i samma division får inte spelarna byta mellan lagen under säsongen.

§ 16 Ranking
Laguppställningen skall följande senast aktuella ranking lista, publicerad av TK.

Följande principer gäller:

Spelare med högre placering på Datarankinglistan alltid spelar före spelare med lägre placering

Om två eller flera spelare har samma placering på Datarankinglista skall dessa spela i inbördes styrkeordning med den bättre spelaren före den sämre. Lagledaren för resp lag avgör därvid laguppställningen.

Om två spelare finns på speciallista (juniorranking el. dyl.), så skall denna följas

Om spelaren ej finns med på datarankingen så skall lagledaren placera in spelaren i laget efter inbördes spelstyrka. Därefter får spelaren en datarankingposition som avgör spelplaceringen i laget. Om lagledaren uppenbart har placerat spelaren på en felaktig plats diskvalificeras laget i den aktuella matchen och tilldöms en förlust, vilket innebär 0 poäng och 0-4 (0-3 damernas elitserie och 0-9 div 1 och 2 damer).

Vid brott mot denna regel diskvalificeras laget i den aktuella matchen och tilldöms en förlust, vilket innebär 0 poäng och 0-4 (0-3 div 1 damer och 0-9 div 2 damer). Om laget spelar med i övrigt ej berättigade spelare, döms enligt ovan samt enligt aktuella licensbestämmelser.

§ 17 Spelordning
ELITSERIEN
Matcher bör spelas på en eller två banor samtidigt. Spelordningen är Dam 2, Herr 3, Dam 1, Herr 1, Herr 2. Nästa spelar i tur att spela använder första lediga bana.

Spelordningen kan ändras vid speciella skäl om tävlingsledaren och båda lagen är överens. I annat fall kvarstår den normala ordningen.

REGIONALA SERIEN
Matcherna spela företrädesvis på en bana i ordningen Spelare 3, Spelare 2, Spelare 1.

I damernas division 1 gäller speciella regler enligt följande:

· Alla möter alla inom lagen vilket innebär att varje lagmatch består av 9 delmatcher. Spelordningen är följande: A3-B3, A2-B2, A1-B1, A3-B2, A2-B1, A1-B3, A3-B1, A2-B3, A1-B2. (A har positionen ”hemmalag” och B positionen ”bortalag”).

· Om en reservspelare sätts in i laget ska spelaren bytas ut underifrån dvs lägre rankade spelare byts ut. Reservspelare som sätts in i laget ska ha lägre rankingpoäng än ordinarie spelare. Ordinarie spelare är lika med serieomgångens laguppställning vid första delmatchen.

§ 18 Rapportering
Arrangerande förening svarar för att resultatrapporteringen blir gjord enligt följande: · Omedelbart efter matchslut skall resultaten rapporteras på av TK angivet telefonnummer.

· Snarast efter matchslut skall resultaten skriftligen inskickas till TK på aktuella matchkort, vilka skall vara TK tillhanda senast 3 arbetsdagar efter genomförd match eller sammandragning.

· Om resultatredovisningen görs via fax eller e-post så måste ändå matchkorten med lagledarnas underskrifter i original skickas in till TK.

· Att förening ej erhållit matchkort, fråntar inte föreningen ansvaret för den skriftliga rapporteringen. I sådant fall görs rapporteringen på annat tillgängligt papper där båda lagledarna med sina underskrifter godkänner resultatet.

· Förutom resultaten skall det framgå vem som har dömt de olika matcherna. Ansvarig tävlingsledare/överdomare skall underteckna matchkorten

· För att underlätta kontrollen av matchkorten skall resultat och spelarnamn textas tydligt. Aktuell rankingposition kan anges alternativt Spelarens födelsedatum.

· Snarast efter matchslut bör lokala och regionala media informeras om resultaten. Lämpligt kan vara att ta kontakt med den andra sammandragningen i samma division, så att en komplett tabell kan lämnas.

TK kan besluta om sanktionsavgift om maximalt 1500:- ifall ovanstående inte följs.

§ 19 Information & Marknadsföring
TK kan, ev tillsammans med en sponsor, ta fram affischer mm av olika slag för Nationella Seriesystemet. Sådant material skall användas och utsänds till arrangerande föreningar före sammandragningarna.

TK ansvarar för att massmedia informeras om Nationella Seriesystemet i sin helhet. Arrangör av sammandragning svarar själv för förhandsinformation på hemorten och tävlingsplatsen.

§ 20 Protester
Protester får endast göras av vederbörande lagledare/lagkapten för respektive lag. Protest skall göras skriftligt och skickas till TK inom 7 dagar från den aktuella händelsen. Avser protesten tävlingsförhållande och/eller material skall sådan lämnas före aktuell match. Protesten kan lämnas på matchkort och skall delges tävlingsledaren/överdomaren samt motståndarlagets lagledare, vilka skall bekräfta genom sina respektive underskrifter.

§ 21 Tvist
Beslut i avseende tolkningar av dessa bestämmelser avgörs av TK,s representant om sådan finnes, i annat fall avgörs tvisten av Tävlingsledaren. Om tvisten inte kan avgöras på platsen skall ärendet hänskjutas till TK.

 

Uppdaterad: 09 DEC 2010 10:51

      Instagram 

Svenska tävlingar

seriespel


Framåt för fler i rörelse

 

Joma transparent

Dunlop transparent

logo3498750_lg

   

 

 

         Idrottslyftet       

 

Postadress:
Svenska Squashförbundet
Box 11016
100 61 Stockholm

Besöksadress:
Skansbrogatan 7
100 61 Stockholm

Kontakt:
Tel: [saknas] Information
E-post: This is a mailto link

Se all info

.

 

 

 

 

.